عصبانی

شده کار کردن خر و خوردن یابو

خاک بر سرتون کنن که هرچی واستون کار کنیم اخرش ارزیابی و میدین 3 احمق های بیشعور خر گاو

اینهمه وجدان کاریم ..... شد و رفت

همینه هرچی گه تر باشی بهتری

هرچی جا............... تر باشی بهتری

/ 1 نظر / 7 بازدید